Als u verwezen wordt door de huisarts kunt u contact met mij opnemen telefonisch of via de email. Als ik de telefoon niet direct kan opnemen, dan spreekt u kort een bericht in. Ik bel, afgezien van vakantieperiodes, doordeweeks binnen 24 uur terug.

Telefonische screening
Aan de telefoon zal ik u een paar vragen stellen over de redenen van de verwijzing om een goede inschatting te kunnen maken of u bij mij aan het goede adres bent. De huisartsen waarmee ik samen werk kennen mijn therapie aanbod en meestal sluit het aan bij de hulpvraag van de verwezen cliënten.

Gezien het aantal aanmeldingen hanteer ik een wachtlijst. De wachttijd bedraagt 3 maanden. Voor het plaatsen op de wachtlijst zal ik naar uw persoonlijke gegevens vragen en de zorgverzekeraar. (Dit laatste is nodig omdat zorgverzekeraars budgetlimieten instellen per praktijk; ik zal daarom altijd moeten kijken of er nog ruimte is in het budget dat de verzekeraar mij heeft toegewezen per kalenderjaar)

Intake
De intakefase bestaat uit circa drie gesprekken waarin diagnostisch onderzoek wordt verricht. Hierbij wordt naar de aard van de klachten gevraagd, de context waarin de klachten zijn ontstaan, de biografische achtergrond en eerdere hulpverlening. Tijdens deze fase zullen verschillende vragenlijsten afgenomen worden om de aard van de klachten en de ernst daarvan nader te bepalen. Als lid van de landelijke vereniging NVVP neem ik deel aan de ROM meting. Met dit instrument wordt het klachtenniveau gemeten aan het begin van de behandeling, op evaluatiemomenten tijdens de behandeling en aan het einde.
Aan het einde van de intake bespreek ik met U de diagnose, de behandelmethode en stel ik met u een behandelplan op met daarin de behandeldoelen voor de eerste periode. Indien u mij schriftelijke toestemming geeft, zal ik daarna een brief sturen naar de huisarts met een vermelding van de klachten, bevindingen en diagnose.

Behandelfase
De therapie vindt een keer per week plaats, soms om de week. In de afbouwfase kan de frequentie verlaagd worden. De therapie wordt aan de hand van de opgestelde doelen een keer per 4 maanden geëvalueerd, de doelen worden indien nodig bijgesteld. Als de klachten na tevredenheid zijn afgenomen zal ik in overleg met u de therapie beëindigen.

Afzegging afspraak
Als u binnen 24 uur de afspraak afzegt zal ik een bedrag van 40,- euro in rekening brengen omdat ik de geplande tijd niet bij de zorgverzekeraar kan declareren.

Wachttijd
De actuele aanmeldingswachttijd voor de intake is drie à vier maanden. De therapie start daarna direct. Er is dus geen behandelwachttijd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd met mij contact opnemen of u kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). 

Crisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bij crisissituaties wordt een signaleringsplan met u opgesteld zodat u tijdig kunt ingrijpen en de situatie weer veilig kunt maken voor u zelf en uw omgeving. In het plan wordt opgenomen hoe een crisis ontstaat en wat u zelf kunt doen om de spanning te verlagen en wat een ander kan doen (bv partner, vriend, of hulpverlener). Over de bereikbaarheid van mij als behandelaar in tijden van oplopende crisis maak ik met u specifieke afspraken.

Als u in een acute crisis komt kunt u altijd de huisarts bellen of de huisartsenpost.

Als u geconfronteerd wordt met of een vermoeden heeft van huiselijk geweld dan kunt u bellen met:https://veiligthuis.nl/locaties/?postcode=1011&zoekterm=Amsterdam,%20Nederland

Waarnemingsregeling

Afwezigheid van mij vanwege vakanties wordt van tevoren met u besproken. Er zijn afspraken met collega’s die mij tijdens mijn afwezigheid vervangen voor dringende vragen en voor overbruggingscontacten. In geval van langdurende ziekte zal de zorg indien noodzakelijk en wenselijk gecontinueerd worden door een collega uit mijn professioneel netwerk.