Regelgeving

Als cliënt heeft U rechten die vastgelegd zijn in een wettelijk kader dat van toepassing is in de geestelijke gezondheidszorg. Meer hierover kunt U lezen op de site van de LVVP, Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten en psychologen.

Hieronder wijs ik U slechts op een paar belangrijke wetten.

Uw rechten

Als cliënt heeft u volgens de wet een aantal rechten die gaan over de gegevens die over u worden vastgelegd in uw dossier. Namens u kan ook uw wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd of mentor) of een door u schriftelijk gemachtigde een beroep doen op deze rechten. Hierop is een uitzondering: als het uitoefenen van deze rechten naar mijn oordeel uw belangen zou schaden, dan hoef ik daaraan geen gehoor te geven.

Recht op inzage en afschrift

U heeft recht om uw dossier in te zien en u kunt om een kopie vragen; ik reageer binnen één maand op uw verzoek. U heeft recht op één gratis kopie. Voor een tweede kopie mag ik op basis van de administratieve kosten wel een redelijke vergoeding vragen. Als u digitaal om een kopie heeft gevraagd, dan mag ik u ook digitaal een kopie van uw dossier verstrekken. Als gegevens van anderen, zoals uw partner of kind, in hetzelfde dossier zijn genoteerd, dan heeft dit gevolgen voor uw inzagerecht (tenzij deze gegevens door uzelf zijn verstrekt). Ik zal u daar in dat geval over informeren.

Recht op correctie of aanvulling

Als u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier niet kloppen, dan kunt u mij vragen deze te wijzigen, corrigeren of aan te vullen. Het gaat hierbij alleen om feitelijke onjuistheden; wijzigen of corrigeren van mijn professionele oordeel is niet mogelijk. Wel kan ik, indien u dat wenst een aanvullende verklaring met uw eigen visie in het dossier opnemen.

Recht op vernietiging

U kunt schriftelijk verzoeken (een deel van) uw gegevens uit uw behandeldossier te laten vernietigen. Ik reageer dan binnen een maand op uw verzoek. Als het onmogelijk blijkt om binnen die termijn aan uw verzoek te voldoen, zal ik dat aan u laten weten. In dat geval is twee maanden uitstel mogelijk. Het voorgaande geldt alleen voor de gegevens uit het behandeldossier. Voor uw gegevens in mijn administratie (factuur, dbc-declaratiesysteem) geldt dat ik deze vanwege fiscale wetgeving en controles door zorgverzekeraars langer moet bewaren. In een aantal gevallen kan ik op grond van de wet weigeren aan uw verzoek te voldoen; ik zal u dan uitleggen waarom.

Klachtrecht

Als u een klacht heeft over de behandeling, de bejegening etc. dan bespreken wij dat eerst en proberen het probleem op te lossen. Mocht u dit echter onvoldoende vinden dan kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van de LVVP. De vereniging heeft een klachtenreglement hierover opgesteld. Tevens heeft de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) een klachtenfunctionaris bij wie u een klacht kunt indienen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De behandelaar is per wet sinds 2019 verplicht te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode geeft een professional o.a. ondersteuning bij de afweging of het beroepsgeheim doorbroken mag of moet worden. Daarnaast helpt de meldcode in het zoeken van de juiste hulp in geval van problemen. Indien er iets gebeurt moeten professionals kunnen aantonen wat zij hebben gedaan en met welke reden. Kijk voor meer informatie op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode