Werkwijze

Als u verwezen wordt door de huisarts kunt u telefonisch of via de email contact met mij opnemen. U heeft een verwijzing nodig voor de specialistische GGZ (SGGZ). Als ik de telefoon niet direct kan opnemen, dan spreekt u kort een bericht in. Afgezien van vakantieperiodes bel ik doordeweeks binnen 24 uur terug.

Telefonische screening
Aan de telefoon zal ik u een paar vragen stellen over de redenen van de verwijzing om zo een goede inschatting te kunnen maken of uw hulpvraag bij mijn behandelaanbod aansluit.

Intake
De intakefase bestaat uit drie tot vijf gesprekken waarin diagnostisch onderzoek wordt verricht. Indien nodig zal ik u vragen om specifieke vragenlijsten in te vullen om de diagnose nader te bepalen. Daarnaast maak ik standaard gebruik van de ROM meting (routine-outcome metingen), zoals afgesproken met de LVVP. Met dit instrument wordt de aard en ernst van uw klachten gemeten aan het begin van de behandeling, op evaluatiemomenten tijdens de behandeling en aan het einde.
Aan het einde van de intake bespreek ik met U de diagnose, de behandelmethode en stel ik met u een behandelplan op met daarin de behandeldoelen voor de eerste periode. Indien u mij schriftelijke toestemming geeft, zal ik daarna een brief sturen naar de huisarts met de vermelding van de klachten, bevindingen en diagnose.

Behandelfase
De therapie vindt een keer per week plaats, soms om de week. In de afbouwfase kan de frequentie verlaagd worden. De therapie wordt aan de hand van de opgestelde doelen een keer per zes maanden geëvalueerd.

Afzegging afspraak
Als u binnen 24 uur de afspraak afzegt zal ik een bedrag van 50,- euro in rekening brengen omdat ik de geplande tijd niet bij de zorgverzekeraar kan declareren.

Wachttijd
De actuele aanmeldingswachttijd voor de intake vier maanden. De therapie start daarna direct.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd met mij contact opnemen of u kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en de behandeling binnen tien weken vanaf de intake start.

Crisis                                                                                                                                                                               Bij crisissituaties wordt een signaleringsplan met u opgesteld zodat u tijdig kunt ingrijpen en de situatie weer veilig kunt maken voor u zelf en uw omgeving. In het plan wordt opgenomen hoe een crisis ontstaat en wat u zelf kunt doen om de spanning te verlagen en wat een ander kan doen (bv partner, vriend, of hulpverlener). Over de bereikbaarheid van mij als behandelaar in tijden van oplopende crisis maak ik met u specifieke afspraken.

Als u in een acute crisis komt kunt u altijd de huisarts bellen of de huisartsenpost.

Als u geconfronteerd wordt met of een vermoeden heeft van huiselijk geweld dan kunt u bellen met:https://veiligthuis.nl/locaties/?postcode=1011&zoekterm=Amsterdam,%20Nederland

Waarnemingsregeling

Afwezigheid van mij wordt van tevoren met u besproken. Er zijn afspraken met collega’s die mij tijdens mijn afwezigheid vervangen voor dringende vragen en voor overbruggingscontacten. In geval van langdurende ziekte zal de zorg indien noodzakelijk en wenselijk gecontinueerd worden door een collega uit mijn professioneel netwerk.