Als vrijgevestigd psychotherapeut, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34354602, hecht ik belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Onderstaand krijgt u uitleg hoe ik met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omga, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In het kader van de privacybescherming communiceer ik niet via de social media zoals app.

Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie ik persoonsgegevens verwerk: cliënten die zich telefonisch bij mij aanmelden en op de wachtlijst geplaatst worden; cliënten die in behandeling zijn; cliënten van wie de behandeling is afgesloten en van wie het dossier 15 jaar bewaard moet blijven volgens de wettelijke verplichting.

Verwerking van persoonsgegevens

Gegevens die verwerkt worden zijn: adresgegevens, personalia, zorgverzekeringsgegevens, medische gegevens en bijzondere persoonsgegevens die een betrokkene zelf tijdens een therapiesessie, telefonisch gesprek of digitaal heeft verstrekt. Tevens vallen hier gegevens onder die met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: het verlenen van de gevraagde gezondheidszorg op een optimaal kwalitatief niveau volgens de state of the art, in het bijzondere het uitvoeren van de geneeskundige behandelovereenkomst met de daaraan gekoppelde doelen; een ander doel is de declaratie voor verrichte werkzaamheden bij betreffende zorgverlener.

Rechtsgrond

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van één van de volgende rechtsgronden:uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.; een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren.

Verwerkers

Voor de verwerking van persoonsgegevens zijn dienstverleners ingeschakeld die uitsluitend volgens instructies van mij persoonsgegevens verwerken. Met de verwerker van het electronisch dossier (Medicore), met de technische beveiliger van emailverkeer (Zivver) en met de verwerker van aanvullende vragenlijsten (Reflectum Qualizorg) heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten die voldoen aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Ik deel persoonsgegevens uitsluitend met derden als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doorgifte buiten de EER

Ik geef in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draag ik ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens

Persoonsgegevens worden veilig en achter slot en grendel bewaard. Digitale dossierinformatie is alleen voor mij toegankelijk met behulp van speciale toegangcodes. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Ik hanteer in beginsel de volgende bewaartermijn: voor medische gegevens ten minste 15 jaar na het beëindigen van de behandelovereenkomst (wettelijke verplichting)

Wijzigingen privacybeleid

Dit is de actuele versie van het privacybeleid. Indien nodig zal ik het aanpassen. Het is verstandig dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht mij te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met mij als praktijkhouder/behandelaar en door een e-mailbericht te sturen naar plumpe17@zonnet.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop ik persoonsgegevens verwerk kunt u contact opnemen met mij door een e-mailbericht te sturen naar plumpe17@zonnet.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).